Групи

Детската градина създава условия за:

1. Цялостно развитие на детската личност;

2. Придобиване на съвкупност от компетентности-знания, умения и отношения, необходими за успешното преминаване на детето към училищно образование;

3. Детската градина осигурява отглеждането, възпитанието, социализацията и обучението на деца от тригодишна възраст до постъпването им в I клас в съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищното образование.

4. Обучението и възпитанието на децата се провежда на книжовен български език. За децата в групите на детската градина, които не владеят добре български език, се осигурява допълнително обучение по български език.

5. Детската градина осигурява интегрирано обучение и възпитание на деца с хронични заболявания и СОП.

6. Децата ползват безплатно базата на детското заведение за обучение и развитие на интересите и способностите си.