Документи

За набиране на предложения за доставка на продуктите.

По схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко"

корекция.pdf

обществена поръчка 1

обществена поръчка 2

приложение 1

З А П О В Е Д № 148 / 28.12.2016г.
На основание чл.259 ал.1, във връзка с чл. 258 ал.1 и чл.266 ал.1 от ЗПУО, Протокол от общо събрание на родителите на децата от ДГ „ Ален мак ”, писмено уведомление от финансиращия орган с Изх.№ РД-01-05-390/02.09.2016г.

РАБОТНО ВРЕМЕ :
ОТ 8,00 часа ДО 16,30 часа
Почивка от 12,30 часа до 13,00часа
В учебно и не учебно време