Дейности

Децата от група "Мики Маус", група "Слънчо" и изнесена група "Бонбон" взеха участие в проект BG05M2OP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж".

ДГ "Ален Мак" получи финансова подкрепа в размер на 1003 лв.